Top
Algeme voorwaarden
Algemene voorwaarden Slank en Gezond BVBA - Legally Raw©, hierna Legally Raw genoemd.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Legally Raw zijn deze

leveringsvoorwaarden van toepassing.

Bij een bestelling van welke aard dan ook accepteert de klant deze voorwaarden.

1.2. Koper bevestigd stilzwijgend kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden van Legally Raw of daarvan in de gelegenheid gesteld te zijn middels publicatie van deze voorwaarden via Legally Raw op internet, via website, email, enigerlei gedrukte vorm, Kamer van Koophandel te Antwerpen, België of anderszins zodra overeenkomst gesloten wordt.

Artikel 2: Aanbiedingen en Overeenkomsten.

2.1. Alle aanbiedingen van Legally Raw zijn vrijblijvend en onder voorbehoud.

Legally Raw behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken.

Legally Raw behoudt zich het recht voor om naar wettelijke maatstaven de prijs te wijzigingen.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Legally Raw is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te binden.

Artikel 3: Bestellingen / Communicatie

3.1. Legally Raw is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertraging of niet duidelijk overeenkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het communicatie verkeer tussen klant en Legally Raw dan wel tussen Legally Raw en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Legally Raw.

Artikel 4: Levering / Verzenden

4.1. Alle artikelen worden inclusief BTW en exclusief vervoer / verzendkosten vermeld. De vervoer / verzendkosten zijn voor de koper.

4.2. Legally Raw bepaalt met welk transportmiddel / bedrijf artikelen zullen worden verzonden. Verzendkosten worden voor betaling bekend gemaakt, tarieven van het

verzenden / vervoer kunnen uiteenlopen. Dit kan afhankelijk zijn van diverse factoren.

4.3. Leveringen zullen plaats vinden in Nederland & België. 

Tevens ook afhankelijk van prijzen en wetten aldaar.

4.4. De levering zal zo spoedig mogelijk na akkoord van bestelling plaats vinden.

Legally Raw zal altijd proberen om een levertijd binnen een maand waar te maken, echter kunnen er diverse factoren optreden waardoor deze levertijd niet haalbaar is.

De eventueel schriftelijk per brief, email vastgelegde dan wel mondeling besproken levertijd is slechts een richtlijn waartoe Legally Raw de in haar vermogen liggende best zal doen deze na te komen.

4.5. Overschrijding van enige afgesproken / vaststaande levertijden geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.6. Legally Raw is niet aansprakelijk voor breuk, derving en / of letsel van de goederen tijdens verzending / vervoer van de goederen. Levering geschied af fabriek.

4.7. Indien de koper aan Legally Raw een schriftelijke (e-mail, brief) opgave doet van een adres, is Legally Raw gerechtigd aan dit adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Legally Raw schriftelijk (e-mail, brief) opgave doet van een ander adres waartoe de bestelling van de koper dient te worden gezonden.

Deze melding moet dan plaats vinden voor de producten verzonden worden.

Artikel 5: Incorrecte levering

5.1. De koper verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst.

Indien de koper na ontvangst bemerkt dat het geleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij/zij contact op te nemen met Legally Raw binnen 5 werkdagen en de klacht tevens per e-mail te bevestigen.

De koper mag beslissen of hij een nieuwe zending wil of het geld terug wilt ontvangen,

de nieuwe levering dan wel terug betaling zal vervolgens geschieden zodra Legally Raw de retour levering ontvangen en gecontroleerd heeft.

Indien Legally Raw opzettelijk misbruik vermoedt behoudt Legally Raw zich het recht voor om de kosten inclusief administratie en verzendkosten in korting te brengen op de betaling.

Artikel 6: Annulering bestelling

6.1. Nadat de koper het door hem bestelde product heeft ontvangen heeft de koper de mogelijkheid om binnen een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen na ontvangst van het product de onderliggende overeenkomst met Legally Raw te ontbinden.

Echter komen eventuele verzend / levering kosten voor de rekening van de koper.

6.2 Indien de koper de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de koper dit schriftelijk per e-mail of brief aan Legally Raw te melden.

De koper dient in dit geval de kosten en het risico van verzenden te dragen.

6.3. Als de geretourneerde producten in goede orde ontvangen zijn, zal Legally Raw het bedrag wat voor de producten is betaald binnen een maand terug betalen.

6.4. Legally Raw behoudt het recht om geroutineerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product beschadigd of reeds geopend of gebruikt is.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Legally Raw kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet grove schuld is toe te rekenen tot de maximale faktuurwaarde.

7.2. Legally Raw is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website of in ander geschrift, zelfs niet wanneer Legally Raw tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

7.3. Legally Raw is niet aansprakelijk voor het consumeren / gebruik van de producten. Schade voortkomend uit gebruik dan wel enig ander gevolg schade van welke aard dan ook verwijzen wij u naar het bedrijf der oorsprong van het product.

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens kunnen worden opgenomen in een bestand.

Deze gegevens zullen echter uitsluitend gebruikt worden voor de administratie van Legally Raw zelf.

8.2. Als de persoonlijke gegevens wel naar derden gaan zal hiervoor altijd eerst toestemming van de desbetreffende persoon / bedrijf gevraagd worden.

Artikel 9: Informatie

9.1. Alle aangeboden producten/ informatie door Legally Raw mag niet worden gebruikt als advies. Beslissingen op basis van deze informatie is voor ieders eigen rekening en risico. Hoewel Legally Raw tracht juiste en volledige informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Legally Raw expliciet noch impliciet enige garantie dat de door Legally Raw aangeboden producten/ informatie juist, volledig of actueel is.

9.2. Legally Raw of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met alle op of via de website van Legally Raw en andere materialen, aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie van de website van Legally Raw te verveelvuldigen, of andere vorm zoals bijvoorbeeld een catalogus te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder daar aan voorafgaande schriftelijke toestemming van Legally Raw of andere rechthebbende. Hooguit mag u informatie gebruiken voor persoonlijk gebruik.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

10.1 De betaling dient te geschieden voordat de zending verstuurd wordt, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is bevestigd per e-mail of brief.

10.2. Betalingen op rekeningen geschieden in onderling overleg met een schriftelijke bevestiging (per e-mail of brief), Doch dient deze maximaal binnen 30 dagen betaald te zijn.

10.3. In geval van te late betaling is de koper rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke regeling over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van het verschuldigd bedrag. Tevens komen de aanmaningskosten en verders gemaakte kosten door Legally Raw ook voor rekening van de koper.

10.4. De producten blijven eigendom van Legally Raw tot de koper al het op grond van overeenkomst met Legally Raw verschuldige heeft voldaan.

10.5. De producten mogen niet aan derden worden verpand.

Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar,

welke betalingscondities er ook zijn.

10.6. Echter zijn de producten wel voor het risico van de koper en is Legally Raw niet verantwoordelijk voor de kosten die deze producten met zich meebrengen onder het beheer van de koper.

Eventuele kosten, schade, vermissing van de producten zullen voor de rekening van de koper zijn.

10.7. Mocht Legally Raw door nalatigheid van de koper schade opleveren dan is het schadebedrag terstond door Legally Raw opeisbaar inclusief de rente gelijk aan de wettelijke regeling tot aan de dag van ontvangst van betaling.

Rechtbank / Geschillen

11.1 Rechtbank Antwerpen, België is exclusief bevoegd om van geschillen tussen Slank en Gezond BVBA - Legally Raw en haar klanten kennis te nemen.

Belgisch recht is op de overeenkomst van toepassing.